Transfer Pricing

Ceny transferowe są narzędziem zarządzania łańcuchem dostaw, ale również przedmiotem zainteresowania organów podatkowych, czy odpowiednia część dochodu z tego łańcucha została opodatkowana w ich jurysdykcji podatkowej. Dochód wynikający z zaniżonych cen sprzedaży lub zawyżonych cen zakupu w transakcjach z podmiotami powiązanymi może być oszacowany przez organ podatkowy ? jest to wyjątek w ogólnej zasadzie w podatku dochodowym, gdzie podatek jest obliczany przez podatnika. Ryzyko podatkowe wynikające z cen transferowych jest tym wyższe im większe obroty dany podatnik realizuje z podmiotami powiązanymi. Do kręgu podmiotów powiązanych zaliczani są zagraniczni kontrahenci powiązani kapitałowo lub osobowo, zagraniczny zakład, ale również podmioty krajowe, w tym spółki osobowe.

Sprawdź, czy ryzyko cen transferowych dotyczy Twoich przedsięwzięć gospodarczych transgranicznych lub krajowych.

 

 

 

Polityka cen transferowych

Zrozumienie istoty biznesu grupy podmiotów powiązanych jest kluczem do efektywnego zarządzania polityką cen transferowych. Przejrzysta polityka to narzędzie dla wszystkich interesariuszy cen transferowych.

Więcej
 

APA

Ponoszenie niektórego typu kosztów (np. licencje, usługi doradcze) w działalności gospodarczej może wiązać się z podwyższonym standardem ich uzasadnienia do celów podatkowych.

Więcej
 

Przegląd cen transferowych

Identyfikacja zakresu obowiązków raportowania i sprawozdawczości wiąże się z prawidłowym określeniem kręgu podmiotów powiązanych oraz transakcji podlegających sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

Więcej
 

 

Sporządzenie dokumentacji

Sporządzenie dokumentacji podatkowej spójnej z wymogami zeznań CbC i TP/R wprowadza ergonomię do działów wsparcia finansowego.

Więcej
 

Kontrola podatkowa

W przypadku kontroli warunków transakcji kontrolowanych i wątpliwości organu podatkowego co do zaniżenia dochodu w związku z powiązaniem z kontrahentem, ważne jest zapobieganie szacowaniu dochodu.

Więcej